Radan aukioloajat ja säännöt

Ampumaradan käyttöajoista päättää Mäntän seudun rhy:n hallitus noudattaen ympäristöluvan ehtoja.

Lisätietoja  ja ratavaraukset Mäntän seudun riistanhoitoyhdistyksen sähköpostiosoitteesta mantta (at) rhy.riista.fi

Ampumaratojen käyttö on kielletty pitkäperjantaina, pääsiäislauantaina, 1. ja 2. pääsiäispäivänä, helatorstaina, juhannusaattona, juhannuspäivänä, jouluaattona, joulupäivänä sekä tapaninpäivänä.

Kullakin lajiradalla on ilmoitustaulu, jolle on merkitty kyseisen lajiradan sallitut ampuma-ajat. Mäntän seudun rhy hallitsee Pollarin ampumarata-aluetta sekä omistaa pääsääntöisesti kaikki alueella olevat rakennukset ja laitteet. Pollarin ampumaradan käytöstä, ylläpidosta ja toimivuudesta vastaa ratatoimikunta. Se päättää ampumaradan käyttövuorot, perittävät maksut ja vuokrat lukuun ottamatta ampumakokeita.

Varomääräykset

Radalla liikkuvien on tarkasti noudatettava rataopasteissa annettuja ohjeita ja kieltoja. Vain merkittyjä ajo- ja kulkureittejä sekä pysäköintipaikkoja saa käyttää. Ratavalleille nousu on ehdottomasti kielletty. Jokainen radalla liikkuja on omalta osaltaan vastuussa turvallisuudesta ja ampumatoiminnan jatkumisesta Pollarin ampumaradalla.

Ampumakilpailujen ja -harjoitusten ajaksi tulee nostaa punainen lippu salkoon.

Yhdistysten järjestämille ampumakilpailuille ja -harjoituksille on nimettävä johtaja ja / tai valvojat.

Ampumaradalla ammuttaessa tulee aina noudattaa erityistä varovaisuutta.

Jokaisella radan käyttäjällä on velvollisuus vaaratilanteen havaitessaan keskeyttää ammunta huutamalla kuuluvalla äänellä "Tuli seis".

Rata-alueella on aseet säilytettävä niille varatuissa telineissä ja kuljetettava taitettuina tai lukot avattuina tai suojuksessa.

"Koetähtäily" on sallittu vain tarkoitukseen varatuilla paikoilla (ampumakokeen aikana koetähtäily on kielletty). Kaikenlainen muu tähtäily ja tarpeeton aseenkäsittely ampumaradalla on kielletty.

Henkilökohtainen ammuntaharjoittelu sekä tähtäinten kohdistus on sallittu kivääri-, pistooli- sekä 50 m:n radoilla elleivät yhdistykset ole varanneet ratoja käyttöönsä.

Maalitaulujen sijoittaminen sekä ampuminen ratojen etu- ja sivuvalleihin on ehdottomasti kielletty.

Ammunnanvalvojien tulee huolehtia siitä, että rata-alue jää ammuntojen päätyttyä asianmukaiseen kuntoon; sähkövirta koneille katkaistaan, mahdolliset puhelinpistokkeet irrotetaan, laitteet varastoidaan ja ovet lukitaan.

Päihteet

Pollarin ampumaradan käyttö päihteiden vaikutuksen alaisena on ehdottomasti kielletty.

Siivous ja jätehuolto

Rata on ammunnan jälkeen siivottava. Ampumakilpailujen ja harjoitusten aikana kertyvä jäte on lajiteltava radoilla oleviin astioihin. Hylsyt on kerättävä radan hylsyastioihin. Rikkoutuneet taulukehikot kootaan niille osoittettuun paikkaan. Mahdolliset laiteviat ja ratarakenteiden vahingoittuminen on välittömästi ilmoitettava kunkin radan vastuuhenkilöille tai ratavastaavalle.

Lisäksi kaikkien tulee huolehtia, etteivät jätä radoille roskia, tauluja yms. ja ettei ole olemassa palovaaraa.

Ampumaradan pitäjä

Ampumaradan pitäjä ja ampumarataluvan haltija on Mäntän Seudun rhy. Yhdistyksen sähköposti on mantta (at) rhy.riista.fi ja puhelin on 050 5847247.

Ratavastaava on Antti Hietanen, 050 5847247, mantta (at) rhy.riista.fi

Ratavastaavan oikeudet

Ampumaradan käyttäjän on pyydettäessä esitettävä ratavastaavalle selvitys oikeudestaan ampua radalla. Ampumaradan käyttäjän on noudatettava ratavastaavan määräystä keskeyttää turvallisuutta vaarantava, ampumarataluvan tai ilmoituksen perusteella asetettujen ehtojen tai määräysten taikka järjestyssäännön vastainen toiminta ampumaradalla. Jos ammunnalle on nimetty ammunnan johtaja, on myös hänellä oikeus pyytää selvitys ja keskeyttää toiminta. (Ampumaratalaki 10 § 3)

Ilkivalta ja tahallinen vahingonteko

Kaikki radalla tapahtuva ilkivalta ja tahallinen vahingonteko ilmoitetaan aina viranomaisille.